Regulamin internetowej sprzedaży biletów na spektakle i wydarzenia organizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących zakupu/rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.opera.bydgoszcz.pl.

2. Organizatorem/sprzedawcą internetowej sprzedaży jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem EKII 4011/06/99 prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posiadająca REGON 091282772 oraz NIP 9670001897.

3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Tpay.com administrowany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadający REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.

4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu .

5. Korzystanie z witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych: 

  • oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),
  • wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM min.128 MB, karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.

6. Realizacja sprzedaży/rezerwacji wymaga wypełnienia całej procedury zakupu/rezerwacji biletów przez użytkownika, na którą składają się:

  • rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,
  • wybór spektaklu/wydarzenia oraz ilości biletów,
  • podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu,
  • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie/rezerwacji biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

7. Użytkownik ma prawo do zakupu/rezerwacji nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.

8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu/biletów nie później niż 7 dni przed danym spektaklem/wydarzeniem.

9. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej w Tpay.com. Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia . 

10. Ceny biletów na poszczególne spektakle/wydarzenia są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.opera.bydgoszcz.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT, podanymi w złotych polskich. Miejsca są numerowane. 

11. Aby otrzymać fakturę, w procesie rejestracji należy zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane osobowe lub dane firmy, w tym NIP. Fakturę należy odebrać najpóźniej do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja lub zawiadomić Dział Promocji i Obsługi Widzów celem uzgodnienia innej formy dostarczenia faktury. 

12. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.

13. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu/rezerwacji biletów. 

14. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.

15. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych podanych w procesie rejestracji - numeru transakcji i/lub biletu.

16. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych (zapłaconych) przez Internet biletów: 

  • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila - niezbędne wyposażenie to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem; bilet musi być wydrukowany na białym papierze,
  • odbiór w kasie biletowej, nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu, którego bilet dotyczy; należy podać kod transakcji oraz imię i nazwisko osoby kupującej, a w przypadku biletu ulgowego – dokument upoważniający do zniżki.

Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze biletu przed innymi klientami zakupującymi bilety w kasie. 

17. Bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Wyjątek stanowi odwołanie spektaklu przez organizatora. Informacje na temat zwrotów będą udzielane w Dziale Promocji i Obsługi Widzów pod nr tel. 52/325-16-55 lub e-mail: bilety@opera.bydgoszcz.pl. 

18. Zarezerwowane bilety należy odebrać i opłacić w kasie biletowej lub Dziale Promocji i Obsługi Widzów najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem spektaklu, którego dotyczą lub przelewem na konto Opery Nova nr 98 1160 2202 0000 0000 6087 6822, podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer rezerwacji oraz datę i tytuł spektaklu. Terminem zapłaty w przypadku przelewu jest dzień wpływu środków na konto Opery.

Rezerwacje nieodebrane lub nieopłacone w terminie będą anulowane. 

19. W sprawie uzgodnienia innego sposobu i terminu odbioru biletów prosimy o kontakt z Działem Promocji i Obsługi Widzów, tel. 52/325-16-55 lub email: bilety@opera.bydgoszcz.pl.

20. Sprzedaż/rezerwacja jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne spektakle/wydarzenia. Brak możliwości zakupu/rezerwacji biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Opery Nova. 

21. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyn. 

22. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania spektaklu/wydarzenia bez podania przyczyny. 

23. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży oraz rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej należy składać pocztą elektroniczną na adres: bilety@opera.bydgoszcz.pl. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

24. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator/sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach. 

25. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w kasach biletowych oraz na stronie internetowej: www.opera.bydgoszcz.pl 

26. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych: 

1. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz

2. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy, opartym na stosownych przepisach prawa. 

3. Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

5. Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do: 
- wycofania zgody w dowolnym momencie, 
- żądania kopii danych, 
- sprostowania danych, 
- do bycia zapomnianym (usunięcia danych), 
- ograniczenia przetwarzania, 
- do przeniesienia danych, 
- do sprzeciwu, 
- bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania. 

6. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres: RODO@operanova.bydgoszcz.pl.