Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu  

na spektakle i wydarzenia organizowane przez OPERĘ NOVA w Bydgoszczy

1. Regulamin adresowany jest do wszystkich osób/użytkowników strony internetowej www.opera.bydgoszcz.pl, którzy za pośrednictwem portalu dokonują zakupu lub rezerwacji  biletów.

2. Organizatorem/sprzedawcą internetowej sprzedaży jest  Opera Nova  w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem EKII 4011/06/99 prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posiadająca REGON 091282772 oraz NIP 9670001897.

3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Tpay.com administrowany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17. piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadający REGON 300878437 oraz NIP 7773061579

4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

5. Korzystanie z witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:    

 - oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa, obsługująca aplikację JavaScript; program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie  PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania poprzez stronę internetową www.adobe.com)                                                                         -  - wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu; procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy; pamięć RAM min. 128MB karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800x600) lub wyższej.

6. Realizacja sprzedaży/rezerwacji wymaga wypełnienia przez użytkownika całej procedury zakupu/rezerwacji  biletów:

 - rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres           e-mail,

 - wybór spektaklu/wydarzenia oraz liczby biletów,

 - podsumowanie  wszystkich danych i akceptacja regulaminu,

 - potwierdzenie zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie/rezerwacji biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

7. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 

8. Organizator/sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie zakupu/rezerwacji biletów.

9. Użytkownik ma prawo do zakupu/rezerwacji  nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.

10. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu/biletów nie później niż 7 dni przed danym spektaklem/wydarzeniem.

11. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet, korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej w Tpay.com. Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia.

12. Bilety  zarezerwowane on-line należy opłacić w kasie biletowej lub przelewem na konto Opery Nova  nr  98 1160 2202 0000 0000 6087 6822, podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer rezerwacji oraz datę i tytuł spektaklu. Płatność powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania rezerwacji. Jeżeli data spektaklu, na który został zarezerwowany bilet, przypada wcześniej niż 14 dni, płatności trzeba dokonać najpóźniej 5 dni przed datą spektaklu. Terminem zapłaty w przypadku przelewu jest dzień wpływu środków na konto Opery.

Rezerwacje  nieopłacone w terminie będą anulowane.

13. W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Działem promocji i obsługi widzów pod adresem: bilety@opera.bydgoszcz.pl oraz podać poprawne dane osobowe lub firmy. Wystawiona faktura (najpóźniej do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja) zostanie wysłana elektronicznie lub będzie przygotowana do odbioru w kasie biletowej.

14. Ceny biletów na poszczególne spektakle/wydarzenia są zróżnicowane  i  zamieszczone  na stronie internetowej www.opera.bydgoszcz.pl.  Ceny  wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są  w złotych polskich. Miejsca są numerowane.

15. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.

16. Użytkownik ma do wyboru następujące formy odbioru zakupionych  przez Internet biletów:

   - wydruk biletu po otrzymaniu e-maila; niezbędne wyposażenie to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF  oraz drukarka  z czarnym tuszem; bilet musi być wydrukowany na białym papierze;

   - odbiór w kasie biletowej, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, którego bilet dotyczy; należy podać kod transakcji oraz imię i nazwisko osoby kupującej, a w przypadku biletu ulgowego przedstawić dokument upoważniający do zniżki;

Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze biletu przed innymi klientami zakupującymi bilety w kasie.

17. W sprawie uzgodnienia innego sposobu i terminu  odbioru biletów prosimy o kontakt z Działem promocji i obsługi widzów, tel. 52/325-16-55 lub e-mailem: bilety@opera.bydgoszcz.pl

18. Bilety zakupione przez Internet nie  podlegają zwrotowi ani wymianie. Wyjątek stanowi odwołanie spektaklu przez organizatora. Informacje na temat  zwrotów będą udzielane w Dziale promocji i obsługi widzów pod nr tel.  52/325-16-55 lub e-mail: bilety@opera.bydgoszcz.pl

19. Sprzedaż/rezerwacja  jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne spektakle/wydarzenia. Brak możliwości zakupu/rezerwacji biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Opery Nova.

20. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyn.

21. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania spektaklu/wydarzenia bez podania przyczyny.

22. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży oraz rezerwacji biletów za pośrednictwem  strony internetowej  należy składać  pocztą elektroniczną na adres: bilety@opera.bydgoszcz.pl. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane  nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia, będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a  podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

23. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator/sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie  na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.

24. Treść regulaminu dostępna jest dla użytkownika w kasach biletowych oraz na stronie internetowej: www.opera.bydgoszcz.pl.

25. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

  1. Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Administratorowi Danych jest  Opera Nova  w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.
  2. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy, opartym na stosownych przepisach prawa.
  3. Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.
  5. Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

- wycofania zgody w dowolnym momencie,

- żądania kopii danych,

- sprostowania danych,

- do bycia zapomnianym (usunięcia danych),

- ograniczenia przetwarzania,

- do przeniesienia danych,

- do sprzeciwu,

- bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

  1. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych  nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres: RODO@operanova.bydgoszcz.pl